İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM :

Amaç, Kapsam, Dayanak Madde

1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi, işyerlerinin önünde çekme mesafelerinde, kaldırım ve kamu kullanım alanlarında oluşturulan her türlü sabit gölgelik ve benzeri yapıları yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

-2- Madde 2- Kapsam Bu yönetmelik Denizli Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile Belediye sınırları ve mücavir alanlarını kapsar. Madde 3- Hukuki Dayanak Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3030 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler Tip imar yönetmeliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 3257 sayılı Sinema Video Eserleri hk. Kanunu, 5236 sayılı kabahatler kanunu, 5237- 5377 sayılı Türk ceza kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. İKİNCİ KISIM : Tanımlar ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM : Tanımlar, Uygulama Elemanları, Alanları ve Yerleri Madde 4: Tanımlar: Bu yönetmelikte geçen terimler; İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını, İlan Panosu (Levhası) : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı, sergilendiği alanları, Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyuruları. Reklam Panosu: Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları, Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhaları, Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamaları, Tanıtım Panosu: Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanlarını, Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabelaları, Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamaları, Mega vizyon: Dev ekran animasyon panolarını, KİOKS: Bilgi Bankalarını, Pissa Pano: Kalın boru üzerinde büyük dörtgen panoları, Raket Pano: Tek direk üzerine monteli, İçten aydınlatmalı ve çift taraflı kullanılan panoları, ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -3- Vinyl: Klasik vinilleri ( PVC Kaplama ), Postermatik : Hareketli reklam sistemlerini, Cam grafiği : Cam üzerine yapılan, kumlama, taşlama v.b. panoları, Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişiyi, Reklam Kuruluşu: Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi, Reklamcı (Reklam Ajansı): Reklam verenin reklamlarını duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden, yöneten, bu hizmet karşılığında iş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklam yapım giderleri üzerinden komisyon alan gerçek veya tüzel kişiyi, Reklam Alanları: Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları, İlgili Belediye : Denizli Belediyesi’ni ifade eder. UYGULAMA ELEMANLARI Madde 5: Reklam, ilan ve Tanıtım Elemanları: 1. Reklam Elemanları a) Sabit Reklam Asma Elemanları (Panolar): Denizli Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklam panoları, afiş panosu, elektronik panolar, reklam kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici pano, ışıklı afiş panosu, dıştan aydınlatmalı afiş panosu, hareketli reklam sistemleri, Belediye otobüs duraklarındaki reklam panoları, bilgi bankaları, bilgisayar destekli reklam ve uygulama sistemleri, çoklu reklam sistemleri, bez-kağıt afiş asma elemanları, cam grafiği, ışık kaynağından yapılan reklamlar, vinil v.b. kapsar. b) Hareketli Reklam Asma Elemanları Toplu taşıma araçları, ticari araçlar, zeplin, uçak, helikopter, balon, v.s. üzerindeki reklam elemanlarını kapsar. 2. İlan Elemanları İlan panoları, el ilanları, kağıt afiş ve bez afişleri kapsar. 3. Tanıtım Elemanları Tanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinil, kutu harf, bez afiş asma elemanları ve benzerlerini kapsar. UYGULAMA ALANLARI MADDE 6: Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar : 1- Denizli Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde, Denizli Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda ihale yoluyla veya özel projelerle ticari amaçla sabit reklam asma elemanlarının konacağı yer ve alanlar, ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -4- 2- Bina cepheleri, çatıları ile bahçe ve bahçe duvarları, 3- Boş Alan ve Arsalar: (İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veya tümüyle boş tutulan alan ve arsalardır.) 4- Ortak Kamu Kullanım Alanları: (Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıt alt ve üst geçitleri, her türlü havalandırma bacaları, pazar yerleri, açık otoparklar, havadan yapılacak her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının kullanıldığı umumun hizmetinde olan benzeri alanlardır) 5- Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar: (Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs, midibüs, tren, tramvay, metro v.b toplu taşım araçları ile durakları ve özel araçlar üzerindeki reklamları kapsar.) 6- El İlanları : (Her türlü amaç için hazırlanmış olan kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan ilanlardır.) 7- Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri v.b. alanlardaki ilan ve reklamları kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Reklam Alan ve Yerlerinde Uygulama Esasları MADDE 7 : Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar. 1- Reklam Elemanları Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panoları takılamaz. Pano ve tanıtıcı levha yüksekliği binanın cephe boyunu geçemez. Konut alanlarında bulunan işyerlerine ait ışıklı tanıtım elemanlarının, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi zorunludur. a) Sabit Reklam Asma Elemanları (Panolar) : Sabit Reklam Asma Panoları ve İlan Levhalarının; aşağıdaki esaslar dahilinde uygulaması yapılır; Sabit reklam asma elemanları; düzenlenmiş yeşil alanların içine, tarihi eser ve tescilli yapıların, İbadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, Konsoloslukların, Emniyet Müdürlüklerinin, Valilik ve Kaymakamlıkların, Askeri Alanların, Milli İstihbarat Teşkilatına ait binaların, Okullar ve Kültür-Sanat işlevli yapıların v.b önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir. Kavşaklardaki sabit reklam asma elemanları, araç sürücüsünün ve yayaların görüş üçgenini kapatacak, trafik ışık-işaret ve levhalarının görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracak ve yanıltacak şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıkların kullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır. Sabit Reklam Asma Elamanları, Denizli Belediyesinden izin alınmadan kurulamaz b) Hareketli Reklam Asma Elemanları Toplu taşıma araçları ve ticari araçlara konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları ile ilgili izinler bu yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde verilir. Zeplin, uçak, helikopter, balon, v.s. üzerindeki reklam elemanları ile ilgili projeler ise Denizli Belediyesince değerlendirilerek uygulama şekli belirlenir. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -5- 2- Tanıtım Elemanları: Tanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinilin, kutu harf, bez afiş, bayrak direkleri ve benzerleri ile ilgili izinler bu yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde verilir. 3- İlan Elemanları ( Afişler– Levhalar – Panolar ): a-Kağıt Afişler: İlan Panoları Denizli Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Panoların yerleri Denizli Belediyesi’nce tespit edilir. b- Bez Afiş, El İlanları : Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, bayramlar, festivaller, seçimler, spor kulüplerinin şampiyonlukları, belirli gün ve haftalar, gibi kamu amaçlı duyurular için Denizli Belediyesinin belirleyeceği ölçülerde ve belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir. Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, Denizli Belediyesi tarafından belirlenen alanlara ve kendi bina cephelerini taşmayacak şekilde asılmasına Denizli Belediyesi tarafından izin verilebilir. Bez afişlerin yerden yüksekliği H=3.00 metreden az olmayacak şekilde ve yola paralel olarak uygun görülen yerlere asılmasına izin verilir. Bez afiş asma yeri ve süresi Denizli Belediyesince belirlenir. Sürenin aşılması durumunda Denizli Belediyesince kaldırılacaktır. El ilanlarının dağıtımında aşağıdaki hususlara uyulacaktır: El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde Denizli Belediyesi tarafından izin verilir. a- Bu tür ilanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları vb. tüm kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez. b- Bu tür ilanlar sadece; izin veren işyeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir. c- Bu ilanlar, kontrolsüz olarak ve toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılamaz, almak isteyen vatandaşlara elden verilmesi gerekir. d- Bu ilanlar, konut veya işyerlerinin posta kutularına konulabilir. Ancak, konutların ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılamaz. e- Bu tür ilanların dağıtımı Denizli Belediyesinden izin alınmadan yapılamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulamalar BİNA DIŞ CEPHELERİ MADDE 8 : Bina Dış Cepheleri; binaların yol, meydan, kadastral parseline ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir. Dış görünüş itibariyle kent estetiğini olumsuz etkileyen (hakkında yıkım kararı bulunmayan) binaların onarımına teşvik amacıyla, kurulacak iskele yüzeyinin tamamı reklam amaçlı kullanılabilir. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -6- Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; ana arter ve meydanlarda Denizli Belediyesi’nin, söz konusu güzergahtaki reklam yoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu v.b. etkenler göz önünde bulundurularak izin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarak onarım süresince kullanılabilir. Ticaret ve sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, mimari özellikleri göz önünde bulundurularak, germe yöntemiyle sadece bir firmanın reklam ve tanıtım alanı olarak onarım süresince kullanılabilir. BİNA SAĞIR DUVARLARI ve BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ MADDE 9 : A. BİNA SAĞIR DUVARLARI Bina Sağır Duvarları; Binaların pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvarlarıdır. Yapıların mimari biçimlenişleri, yıkılan yapılar veya yeni açılan yollar nedeniyle, bina pencerelerinin yer almadığı veya az bulunduğu cephelerdir. Bina sahipleri; meydan, bulvar, cadde ve anayollara bakan bina sağır duvarlarını, reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermek için Denizli Belediyesine müracaatta bulunur. Bu duvarlar Denizli Belediyesi’nce uygunluk görüşü verilmesini müteakiben, reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvar, tanıtılacak ürün ve bu ürün ile ilgili mesaj, reklamı yapılan sadece bir firmanın ad ve amblemi ile grafik ve sanatsal değeri olan resimleri içerir. B. BİNA SAĞIR YÜZEYLERİ Bina Sağır Yüzeyleri; Bina Cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan yüzeyleridir. Bina Cephe alanının %70’inden fazla sağır yüzey alanı varsa Denizli Belediyesi’nce uygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Pencere düşey akslarında yer alan parapet alanları, boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır. Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdaki kriterlere uyulması esastır. Meydan, bulvar cadde ve ana yollar ile ara arter ve sokaklarda cephesi bulunan bina sağır duvar ve yüzeylerinin, Reklam ve Tanıtım alanı olarak kullanılması ile ilgili olarak Denizli Belediyesi’nden izin alınır. Sağır yüzeylerin tamamı sıvanmış olacaktır. Sıvanmamış yüzeylere reklam uygulaması yapılamaz. Sağır yüzeyin tamamı gerdirme yöntemi ile kapatılmalıdır. Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda reklam alanı sınırlandırılacak ve belirginleştirilecektir. Kalan yüzeyler reklam alanından koparılarak, binanın dış cephe renginde boyanacaktır. Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine bir firmadan fazla Reklam ve Tanıtım uygulaması konulamaz. Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -7- Denizli Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu resim veya fotoğraf v.b. uygulamalarda yapılabilir. Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde, bu yüzeyleri Denizli Belediyesinin ön gördüğü, görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde( sıvanması ve boyanması v.b.) düzenlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, haklarında 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır duvar ve yüzeyleri, reklam alanı olarak düzenlenemez. Yapıların mimarisinde, duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan yapı (konstrüksiyon) elemanları üzerine, reklam uygulaması yapılamaz. Reklam- Tanıtım alanı olarak kullanılacak yüzeyin uygunluğu; uygulama yapılacak binanın yer aldığı güzergahtaki, reklam yoğunluğu, siluete etkisi v.b kriterler göz önünde bulundurularak Denizli Belediyesi tarafından değerlendirilir. BİNA SON KAT ALIN YÜZEYİ VE ÇATILARI MADDE 10: Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Ancak Sanayi ve Ticaret alanlarında bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine, metal aksamları yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak emniyet tedbirleri alınmış statik hesabı yapılmış kutu harf şeklinde ışıklı veya ışıksız azami 1 metre yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması çatı mahya yüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına konulacak tabelaların uzunluğu bina cephesinin %50’sini geçemez. Konut alanlarının üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım ve reklam uygulamaları konulamaz. Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların çatı ve asansör kulesi duvar yüzeylerine reklam uygulaması konulamaz. Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. Madde 11- Sundurmalar, Tenteneler, Saçaklar, Güneşlikler ve Eklentiler: İşyerlerine; doğrudan kaldırımların üzerinde veya çekme mesafelerinde bulunacak şekilde her türlü sundurma, tente, saçak, güneşlik veya bitkilerle çardak türü sabit yapı yapılamaz Sadece kafe, restoran, çay bahçesi olan işyerlerinde çekme mesafelerinde oturma amacıyla belediyece izin verilen alanların üzeri; projesi belediyece onaylanmak kaydıyla yalnızca güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla, yanlarında hiçbir sarkma, saçak veya kapatma olmaksızın izin verilebilir. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -8- Açılır kapanır, katlanabilir, rulo yapılabilir, ön ve yan cephelerinde sarkma ve saçakları olmayan, bina hizasından yola doğru çıkan ve yerden yüksekliği minimum 2.50 mt olan güneşlik ve kepenklerin yapımı; proje, numune veya fotoğrafları Belediyeden izin alınarak yapılabilir. Ticaret biriminin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alamaz, tente renkleri cadde bazında Denizli Belediyesi’nce belirlenecek renk, ebat ve malzeme cinsinde olacaktır İşyerlerinin vitrin ve diğer eklentileri, bina dış duvarı sınırından taşma yapamaz. Madde 12- TABELALAR ve TOTEMLER Kaldırıma sıfır veya çekme mesafeleri içindeki tüm işyeri, katlı bina ve konutlarda, zemin katları hariç tanıtım veya reklam amaçlı tabela konulamaz , Zemin katlarda ise tabelalar binaya dikey veya açılı olarak konulamaz. Ancak binanın veya katın tamamının kullanımı tek bir kişiye ait ise kendi alanlarında Belediyece uygun görülen tabelalar konulabilir. Zemin katlara konulacak ışıksız tabelalar en fazla 10 cm. kalınlığında, ışıklı tabelalar da en fazla 20 cm. kalınlığında, binaya paralel ve yapışık olarak monte edilir. Zemin katlara konulacak tabelalar yerden en az 2.50 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Zemin katlarda bulunan iş yerlerindeki cam yüzeylere 0.50. m2 geçmeyecek şekilde tanıtım amaçlı yazı yazılabilir. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır. Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişine ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığı tanıtım panosu konulabilir. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığı, Denizli Belediyesinin uygun gördüğü tasarıma göre hazırlanan toplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara konulabilir. Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, Denizli Belediyesinin uygun gördüğü tasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler. Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında ve binaya bitişik uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım panosu koyabilirler. Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, Denizli Belediyesi’nin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler. Belediyece izin verilen kamu kullanım alanları dışında (kaldırımlar ve kamu alanları başta olmak üzere) her türlü dikey tabela veya totem konulamaz Dikey tabela veya totemlerin ayağı ve tabelanın iz düşümü sadece işyerinin kendi mülkiyeti içinde veya çekme alanları dahilinde kalmak üzere yerleşim ve yapım projesi ekine konularak belediyece uygun görülmesi halinde izin verilir. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -9- MADDE 13 : İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve ARSALAR İnşaat ve Tamirat Ruhsatlı yapı ve arsaların ; 1- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde Yapı Ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle bahse konu taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için konulan paravan sisteminin tamamı üzerine germe yöntemi uygulanmak suretiyle; A. Paravan yüksekliği, 3.00 m.’yi aşamaz, B. Paravan yüzeyinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında ürün mesajı, paravan yüzeyinin %50’sini geçemez. C. Paravan yüzeyinde birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz. D. Kullanılacak reklam için uygulama yapılmadan önce Denizli Belediyesinin onayı alınacaktır. 2- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde devam eden Yapı Ruhsatı mevcut yapılarda inşaat faaliyetleri tadilat veya iskele ruhsatlı binalarda devam eden boya badana tadilat işlemleri nedeniyle bahse konu taşınmaz üzerindeki, inşaat halindeki binanın üzerine görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskele sistemine germe yöntemi uygulanmak suretiyle; A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmayacaktır. B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı germe tekniği ile yüzeyinin % 50 si reklam amaçlı kullanılabilecektir. C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyinde birden fazla firmanın ürün reklamı yapılamayacaktır. D. Kullanılacak reklam için uygulama yapılmadan önce Denizli Belediyesinin onayı alınacaktır. E. Reklam uygulaması izni iskele belgesi süresince verilir. İzin süresi en fazla 1 defa uzatılabilir. 3- İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım reklam panoları en fazla 6 m2 ebadında, Denizli Belediyesinin belirleyeceği kriterlere uygun olarak, inşaat süresince konulabilir. BOŞ ALAN VE ARSALAR MADDE 14 : Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklam ve tanıtım panosu konulamaz. Şehir içinde; üzerinde, inşaat faaliyeti devam eden boş alan ve arsaların yol cepheleri paravana sistemiyle kapatılarak, paravana yüzeyinin %50’sini geçmemek şartıyla reklam alanı olarak kullanılabilir. KAMU ORTAK KULLANIM ALANLARI MADDE 15: Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, sabit reklâm asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz. Kamu ortak kullanım alanlarında Denizli Belediyesi’nin uygun gördüğü meydanların, parkların ve bahçelerin, yeşil alanların, kaldırımların, şehir içi cadde ve sokakların, kara ve demir yolları kenarlarının ve benzeri alanların reklam alanı olarak kullanılmasına; ihale yöntemi ile Belediyece izin verilebilir. YAYA ve TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİ MADDE 16 : Yaya ve Taşıt alt ve üst geçitleri; Denizli Belediyesi’nin icraatları ve Denizli Belediyesi’nin etkinliklerinin kamuya duyurulması amaçlı kullanılabilir. Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş şahıs veya ticari firmaların sadece ad ve amblemleri Denizli Belediyesinin uygun göreceği yere konulabilir. Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -10- MADDE 17 : ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE, DİREĞİN HER SEVİYESİNDE İLAN, REKLAM VE TANITIM LEVHASI ASILAMAZ. ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLAR MADDE 18: Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklam aracı olarak kullanılamaz. Araç yüzeylerindeki reklam uygulamaları trafik mevzuatına aykırı olamaz. Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) veya pano şartı aranacaktır. Bu uygulamaların tip ve nitelikleri Denizli Belediyesi’nce belirlenir. Özel araçlarda cam yüzeyler üzerine içeriden dışarının görünmesini engelleyecek şekilde reklam tanıtım uygulaması konulamaz. Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda üç boyutlu objeler v.b. sürücülerin dikkatini dağıtacak uygulamalar yer alamaz. Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam tanıtımları ve özel taşıtlar üzerindeki tanıtımlar için Denizli Belediyesi tarafından izin verilebilir. Madde 19- Sesli Reklamlar: Her türlü sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilmez. Bu tür duyurular sadece, Belediyeye ait ses yayın aracı vasıtasıyla yaptırılır. Kamuya açık alanlarda yapılacak, miting, tören, vb. toplantılarda yapılan yayınlar bu hükmün dışındadır. Madde 20- Havadan Yapılan Reklamlar: Hava araçlarıyla yapılacak reklamlar için Belediyeden izin alınacaktır. Havadan el ilanı, poster veya herhangi bir madde atılarak reklam yapılmasına izin verilmez. Sadece, özel kutlama günlerinde bu amaçla yapılacak etkinliklere Belediyece uygun görülmesi halinde izin verilebilir. KALDIRIM ve YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARI MADDE 21: Kaldırım ve yol üstüne ticari reklam-tanıtım tabelası konulamaz. P.T.T., sağlık kurumları, turizm danışma büroları, emniyet kurumları ile resmi daireler ve benzerlerine ait tabelalar kaldırım ve yol üstlerine, Denizli Belediye Başkanlığı ilgili birimince izin verildiği takdirde uygun yerlere konulabilir. YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALAR MADDE 22: Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alabilir. Şahıslar ve özel kuruluşlar için yön ve yer gösterici tabela uygulaması yapılamaz. Yaya trafiğinin yoğun olduğu kaldırımlarda tek bir direk üzerine yüksekte olabileceği gibi, yaya trafiğini aksatmayacak şekilde iki dikme arasında daha alçak olarak da düzenlenebilir. Bir aradaki düzenlemelerde en üstten başlamak üzere: En üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada Postaneler, okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır. Tabela nitelikleri Denizli Belediyesinin belirleyeceği standartlarda olacaktır. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -11- Sağlık kurumlarının isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin beyaz, yazının kırmızı renk olması, Okul isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin sarı, yazının siyah renk olması, Tarihi ve turistik yerlerin isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin kahverengi, yazının beyaz renk olması, Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır. Sokak, cadde ve bulvarlar ile meydan ve parkların isim tabelaları, Belediyece tespit edilen yerlere asılır. Belediye bu tabelaların cinsini, rengini ve ölçülerini tespit eder. Bu tabelalar üzerinde Belediyece ilan ve reklama ayrılan bir bölüm oluşturulabilir. İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki dikme arasına 1.5 mt. uzunluğunda, 25 cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5 cm açıklık olacaktır) oluşan tasarım Denizli Belediyesinin onayı ile toplu yönlendirme tabelası olarak kullanılabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM ve TANITIM ELEMANLARI MADDE 23: Hava alanı, istasyon, otogar, stad, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için Denizli Belediyesinden izin alır. Lokanta, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı Denizli Belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler. Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta, gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için Denizli Belediyesi’nden izin alınır. Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Denizli Belediyesinin iznine tabidir. Lazer tekniği ve ışık kaynağından yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Denizli Belediyesinin iznine tabidir. Çöp bidonu ve kutularının üzerleri Denizli Belediyesinden izin almak şartıyla reklam bölümü olarak kullanılabilir. Bu yönetmelikte belirtilmeyen yerlerdeki reklam panoları ve levhaları için Denizli Belediyesinden izin alınacaktır. Bu yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Denizli Belediyesi tarafından verilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Genel İlkeler UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER MADDE 24: Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır. 24.1. Bu yönetmelikte belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı, reklamı kanunla yasaklanmış maddeler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. Bina cephelerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir, fakat açık yazışma adreslerini yazamazlar, ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -12- 24.2. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre, getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve Genel Ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır. 24.3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez. 24.4 Tescilli markalar ile oda ve resmi kurumlarca bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihine kadar kayıt ve tescil edilmiş ticaret unvanları saklı kalmak üzere, bu yönetmelik kapsamına giren her türlü ilan, reklâm ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha, tabela, afiş ve benzerleri ile diğer uygulamalarda Türk Dilinin ve Türkçe sözcüklerin kullanılması zorunludur. Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler kullanılamaz. Aksine hareket edenler hakkında yönetmeliğin ve ilgili yasaların cezai hükümleri tatbik edilir. Bu hükme aykırı tabela, ilan vb. kullanan işyerlerine açma ruhsatı verilemez. 24.5. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır. 24.6. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma veya kiraya veren tarafından yapılacaktır. 24.7. Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Denizli Belediyesi adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Denizli Belediyesi tarafından kaldırılır; sökme, taşıma ve depolama ücreti reklam sahibinden veya kiraya verenden tahsil edilir. 24.8. İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Denizli Belediyesi tarafından reklam firması yazı ile uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar Denizli Belediyesince kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilecektir. 24.9. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir. 24.10. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve benzeri kamuya ait bina cephelerinde, çatılarında, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz. 24.11. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım ve reklam uygulamaları konulamaz. 24.12. Tarihi eser ve tescilli yapılara ve bunları etkileyecek alanlara, binalara reklam uygulaması konulamaz. Ancak Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına konulacak reklam panoları ve tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilebilecektir. 24.13. Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -13- 24.14. Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez. 24.15. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası Belediyenin izini ile konulabilir, reklam tabelası konulamaz. 24.16. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosu ve benzeri elemanların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben Denizli Belediyesi’nce izin verilecektir. 24.17. Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulaması konamaz. 24.18. Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazla olamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konamaz. 24.19. Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez. 24.20. Reklam ve tanıtım uygulamaları yatay ve dikeyde çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz. 24.21. Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Denizli Belediyesi Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir. 24.22. Reklam, İlan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür ve üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur. 24.23. Reklam-tanıtım elemanları için izin verilen yerlerde, Denizli Belediyesince Kentsel Tasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulanmaya başlanıldığında, öncesinde izin verilenler de yeni proje doğrultusunda uygulama yapacaklardır. 24.24. Denizli Belediyesi kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veya yaptırabilir. 24.25. Denizli Belediyesi gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeni uygulamalar ihdas edebilir. 24.26. Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, haklı gerekçeler göz önünde bulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline uyarıya gerek kalmaksızın Denizli Belediyesi yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi BİRİNCİ BÖLÜM Görevli Mercii ve İzin Verme Yetkisi MADDE 25: Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda; Denizli Belediye Başkanlığı a) Denizli Belediyesi ve mücavir alanları sınırları dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, büfeler, tercihli yollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtım elemanlarına, b) Denizli Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özel mülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -14- YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİ MADDE 26: Bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki görevli birim Denizli Belediye Başkanlığı tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER Madde 27: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için Denizli Belediyesi’ne beyanname ve dilekçe ile başvurulur. Yönetmelikte belirtilen hallerde dilekçe veya beyannameye proje eklenecektir. İKİNCİ BÖLÜM Denetim ve Gözetim Yetkisi DENETİM YETKİSİ MADDE 28 : Denetim : Denizli Belediye Başkanlığınca; Denizli Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, metropolün görünüşünü etkileyen her türlü yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılan resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan, reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir. Reklam ve Tanıtım elemanları için izin Denizli Belediye Başkanlığı’nca verilir. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilen karara uygun konulup konulmadığı; görevli birim tarafından veya oluşturulan denetim birimi tarafından denetlenir. Vergi Denetimi de 2464 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda görevli birim tarafından yürütülür. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya görevli birimden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları tebligata gerek kalmaksızın Denetim birimleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılır. İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARI MADDE 29 : Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları; 1- Denizli Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesi bulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde, ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılara konulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, Denizli Belediyesi tarafından kaldırılır. 2- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 5236 sayılı kabahatler kanununa göre para cezası ve/veya 1608 sayılı yasaya göre ticaret faaliyetlerinden men cezası verilebilir. 3- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir. 4- Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddesi, 775 Sayılı Kanunun 18.nci maddesi uygulanır. 5- Her türlü yapılara izinsiz konulan ilan ve reklam uygulamaları, 3194 Sayılı Kanun Hükümleri veya yönetmelik doğrultusunda işlem yapılarak, Denizli Belediyesince kaldırılır. ./.. Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 -15- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar hakkında 1608 sayılı kanuna,151 Sayılı kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa ve 5236 sayılı kabahatler kanununa göre işlem yapılacaktır. 6- Türk Ceza Kanunu’nun 91. ve 226. Maddeleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir. BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler Y Ü R Ü R L Ü K MADDE 30: Bu Yönetmelik Denizli Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgi tüm onay ve yönetmelikler yürürlükten kalkar. Y Ü R Ü T M E MADDE 31: Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda uygulama şekli Belediye Başkanınca belirlenir. Bu yönetmeliği Denizli Belediye Başkanı yürütür. GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veya tabelalar ve tenteler ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela, tente ve reklam kuleleri vb. en geç 2006 YILI SONUNA KADAR (31.12.2006) yönetmeliğe uygun hale getirilir. Yönetmeliğe uygun hale getirilemeyen pano, levha, tabela, reklam kuleleri ve tente vb. Denizli Belediyesince kaldırılır ve haklarında 3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve 5236 sayılı kabahatler kanununu hükümleri uygulanır ve gerekli işlem yapılır.